O nas

Podstawowym celem CKiP jest upowszechnianie i rozwój kultury i sztuki, udział w promocji gminy oraz krzewienie kultury fizycznej.

Do zadań CKiP należy w szczególności:

1. W zakresie zadań z dziedziny kultury:

a) zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
b) tworzenie warunków dla rozwoju profesjonalnego i amatorskiego ruchu artystycznego,
c) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, kultywowania tradycji lokalnych a także  rękodzieła ludowego i artystycznego,
e) współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie działań kulturalnych,
f) współpraca w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci narodowej oraz kształtowanie patriotycznych postaw.

2. W zakresie zadań promocyjnych:

a) działalność wydawnicza,
b) utrzymywanie stałego kontaktu z mediami,
c) administracja i aktualizacja strony internetowej CKiP oraz aktywność w serwisach społecznościowych,
d) udział w imprezach promocyjnych w gminie i poza jej terenem,
e) współdziałanie z organizacjami w zakresie działań promujących walory turystyczne gminy.

3. W zakresie zadań sportowych:

a) popularyzowanie kultury fizycznej i sportu,
b) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w różnorodnych formach działalności sportowej,
c) współdziałanie z klubami sportowymi.

Podstawowe zadania realizowane są poprzez:

1. Organizację imprez artystycznych: spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, spotkań, konferencji i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny.
2. Organizację imprez rozrywkowych, folklorystycznych i sportowych.
3. Organizację przeglądów, konkursów inspirujących działalność amatorskiego ruchu artystycznego i wspieranie indywidualnych uzdolnień artystycznych.
4. Organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę, w szczególności w formie ognisk i kół artystycznych w dziedzinie plastyki, muzyki, tańca i w miarę zapotrzebowania z innych dziedzin.
5. Wspieranie i promocja zespołów folklorystycznych.
6. Dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej, w tym organizacja rocznic i zapewnienie ich należytej oprawy artystycznej.
7. Opracowywanie gminnego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych.
8.  Świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, plastycznych i innych w zakresie promocji.
9. Prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej dzieł miejscowych artystów i rękodzieła ludowego.
10. Wynajem sali widowiskowej.
11. Wynajem sceny i sprzętu nagłośnieniowego do obsługi imprez i widowisk.
12. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku, w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży.
13. Przygotowywanie materiałów promocyjnych, folderów i kalendarzy gminnych.
14. Przygotowywanie informacji do mediów dotyczącej bieżącej działalności.
15. Współpraca z podmiotami tworzącymi bazę turystyczną w zakresie uatrakcyjnienia ich oferty i wymiany informacji.
16. Współpraca z innymi gminami i miejscowościami Polski i zagranicy w zakresie aktywności kulturalnej i turystycznej oraz wymianę doświadczeń.
17. Koordynacja działań w zakresie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych na terenie gminy organizowanych przy udziale innych podmiotów.