MENU

 

Orlik Piekielnik

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
"MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
ZLOKALIZOWANEGO W GMINIE CZARNY DUNAJEC
1)    Właścicielem kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”, zwanych w dalszej części regulaminu „kompleksem boisk” lub „obiektem”,  jest Gmina Czarny Dunajec, a administratorem obiektu jest Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. JP II w Cichem, w którego imieniu działa Animator sportu.
2)    Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
3)    Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie (ramowe godziny otwarcia obiektu 10:00 – 21:00) Harmonogram ustala Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec w porozumieniu z Zespołem Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. JP II w Cichem.
4)    Boiska dostępne są:
a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum oraz ZDZ w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, dzieci i młodzież korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela – opiekuna grupy,
b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Dostępność boisk dla klubów sportowych i zasady korzystania z nich określa odrębny ustęp regulaminu.
5)    Korzystanie z obiektu odbywa się pod nadzorem animatora sportu, który czuwa nad bezpieczeństwem osób oraz nad prawidłowym użytkowaniem obiektu.
6)    Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego:
a/ na boisku trawiastym dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego lub obuwie typu halowego,
b/ na boisku poliuretanowym dopuszcza się obuwie typu halowego (płaska podeszwa)
7)    Na terenie kompleksu boisk  sportowych zabronione jest:
 a)    wprowadzanie i użytkowanie sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk, a w szczególności rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.
 b)    wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 c)    palenie tytoniu i spożywanie alkoholu,
 d)    zaśmiecenie obiektu,
 e)    korzystanie z obiektu i jego urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
 f)    przeszkadzanie w zajęciach lub grze,
 g)    zakłócanie porządku i używanie słów wulgarnych,
 h)    wprowadzanie zwierząt,
 i)    korzystanie z boisk bez zgody animatora sportu.
8)    Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych za zgodą animatora sportu.
9)    Gmina Czarny Dunajec, Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oraz Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. JP II w Cichem nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
10)    Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
11)     W razie wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, o możliwości i sposobie korzystania z obiektu decyduje animator sportu.
12)    Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u animatora sportu.
13)    Zasady korzystania z boiska przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Czarny Dunajec:
 a)    kluby sportowe mogą nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko – ORLIK 2012” do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u Animatora sprawującego nadzór nad boiskiem,
 b)    każdy klub sportowy może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z Animatorem nadzorującym obiekt na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,
 c) w przypadku korzystania przez Klub Sportowy tylko z jednego boiska (np.    piłkarskiego)  pozostałe boiska (np. wielofunkcyjne) są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
14)    Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp oraz do stosowania się do poleceń animatora sportu.
15)    Rozstrzygnięcia spornych kwestii dotyczących korzystania z boisk (kompleks sportowy) podejmuje Animator, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie lub dopuszczenie nowych użytkowników do korzystania z terenu boisk, wezwać służby porządkowe.
16)    Teren kompleksu sportowego ze względu bezpieczeństwa jest objęty ciągłym monitoringiem.
17)     Oświetlenie zostaje włączone jeśli na boisku znajduje się co najmniej 8 użytkowników.
18)    Właściciel kompleksu boisk zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania.
19)    Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu sankcjonowane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

Pogoda
Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Unikatowe:
Darmowy licznik odwiedzin