MENU

 

Jesteś tutaj: Program rozwoju sportu

Program rozwoju sportu

Cele rozwoju sportu w gminie Czarny Dunajec

 

Celem głównym programu rozwoju sportu w gminie Czarny Dunajec jest umożliwienie jak najszerszej grupie mieszkańców, uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz zainteresowanie aktywnością ruchową.

Cel główny może zostać osiągnięty wówczas, gdy zostaną zrealizowane następujące priorytety:

- uświadomienie roli sportu w życiu,

- wyrobienie wśród dzieci i młodzieży nawyku trwałej troski o swoje ciało, zdrowie

i sprawność fizyczną,

- przygotowanie dzieci i młodzieży do trwałego uczestnictwa w kulturze fizycznej,

- stworzenie warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży

z różnych środowisk ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, zagwarantowanie jednakowego dostępu do zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

- zwiększenie dostępności do obiektów i urządzeń sportowych, doskonalenie kadry nauczycielsko – trenerskiej,

- rozwój sportu organizowanego w szkołach oraz sportu pozaszkolnego, wyrobienie nawyku dbania o kondycję fizyczną wśród osób dorosłych,

- promocję sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży,   dorosłych oraz osób niepełnosprawnych,

Pogoda
Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Unikatowe:
Darmowy licznik odwiedzin