MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 20/2020

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 28 stycznia 2020r.

 

w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury fizycznej i sportu przez kluby sportowe działające na obszarze Gminy Czarny Dunajec.

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, 1495, 2251) orazuchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2017 r. poz. 470) zmienionej uchwałą Nr XXII/227/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania
i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 1218) (jednolity tekst: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 255)

 

 

§1. 1.Ogłasza się następujący otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2020 roku: Konkurs nr 1/2020 na wykonywanie zadań własnych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury fizycznej i sportu podnazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

2. Regulamin konkursu, o którym mowa w §1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 12 luty 2020 r.

 

§3. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   zał. 1 do Zarządzenia Nr 20/2020

Wójta Gminy Czarny Dunajec          

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

REGULAMIN

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec
w 2020 roku p.n
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 

 

Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, którym jest rozwój sportów na terenie gminy Czarny Dunajec poprzez poprawę warunków uprawiania sportów oraz zwiększenie mieszkańcom dostępności do imprez sportowych.

 

O dotację, może ubiegać się każdy klub sportowy nie działający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Czarny Dunajec prowadzi działalność sportową.

 

I. Przedmiot zgłaszanych projektów:

1) realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:

a. transport

b. wynajem obiektów;

c. opiekę medyczną, badania lekarskie;

d. zakup środków doraźnej pomocy medycznej, zakup odżywek;

e. udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne,

licencje, zezwolenia);

f. opłaty startowe;

g. ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów;

2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży i

obuwia sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych

zawodach, w szczególności:

a) opłaty za sędziowanie zawodów;

b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

c) zakup nagród, pucharów, medali,

d) zakup napojów,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5)  sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej

a) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;

 

Z dotacji nie mogąbyć finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

1)  transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

2)  zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;

3)  zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4)  kosztów stałych działalności tych podmiotów ( jak. np. obsługa księgowa itp.);

5)  wydatków na zadania inwestycyjne i remontowo – budowlane, zakup gruntów oraz środków trwałych,

6)  prowadzenia działalności gospodarczej,

7)  deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

8)  innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w w §4 ust. 1 Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (t.j :Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r.)

 

II. Termin zgłaszania wniosków o dotacje

 

1)      Oferty należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec albo w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 12.02.2020 r. (adres do korespondencji: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec , 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A)

 

Decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu a nie data stempla pocztowego.

III. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonej na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji:

1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

2. Formą wypłaty z budżetu Gminy Czarny Dunajec dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały jest przekazanie beneficjentowi, po zawarciu umowy środków na poczet poniesienia kosztów projektu.

3.  Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.

 

IV. Termin realizacji przedsięwzięć wynikających z projektów

 

  1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 01.01. 2020 r., a kończyć się będą nie później niż 31.12.2020 r.

 

V. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie

 

  1. Wniosek o udzielenie dotacji finansującej  zgłoszony projekt sporządza się na formularzu przyjętym w załączniku Nr 1 do Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (t.j : Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r.)

Wzór oferty i sprawozdania można pobrać ze strony internetowej : http://www.ckip.org

 

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

a)      Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok

b)      Dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie lub okręgowe związki sportowe.

2.  Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu albo Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

3.  Wójt Gminy Czarny Dunajec może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Nie dokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie.

4.Wójt Gminy Czarny Dunajec dopuszcza możliwość unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku:

      1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów lub

      2) wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyboru projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

5. Wybór projektów dokonywany jest w ramach procedury konkursowej opisanej w § 11Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (t.j. Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r.).

 

 

 

 

Pogoda
Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Unikatowe:
Darmowy licznik odwiedzin

infoturystyka
NOCLEGI Czarny Dunajec i okolice. Noclegi od 20 zł. Aktualna baza noclegowa, kwatery, pokoje, pensjonaty, wille, agroturystykaNOCLEGI Białka Tatrzańska - Nocleg w Białce od 30 złNoclegi w Górach ✓ Najlepsze ceny ✓ Rezerwuj tanie noclegi od 30 zł, kwatery, pensjonaty, apartamenty, wille, hoteleOgólnopolski Portal Turystyczny Infoturystyka.pl - noclegi, hotele, pensjonaty, kwatery, pokoje gościnne, agroturystyka