MENU

 

Jesteś tutaj: Aktualności / Zarządzenie nr 198/2020 - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Zarządzenie nr 198/2020 - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i z 2019 r. poz. 2020), oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 4701)

Zarządzam co następuje:

§1

  1. Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
    Programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
  2.  Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 jest również udostępniony  w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oraz w postaci elektronicznej (www.czarny-dunajec.pl).

§2

  1. Konsultacje należy przeprowadzić w formie przyjmowania od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie oraz składanych drogą elektroniczną.
  2. Opinie można składać  na piśmie w Urzędzie  Gminy Czarny Dunajec (ul Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) lub w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  12.11.2020 r. (decyduje data wpływu).

§3

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

§4

Niniejsze zarządzenie  podaje się do publicznej wiadomości w dniu 28.10.2020r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

ZAŁACZNIK:

formularz-do-konsultacji 2021.pdf

Uchwała - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020.doc

 

Pogoda
Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Unikatowe:
Darmowy licznik odwiedzin