MENU

            Oficjalna strona internetowa lodowiska     

 

Jesteś tutaj: Aktualności / Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

Znak: OR.2111.19.1.2019

Czarny Dunajec 03-07-2019 r.

 

WÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

 

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

z siedzibą w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec

 

 

  1. Wymagania niezbędne(warunkujące możliwość udziału w konkursie):

a)     posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

b)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe;

c)     nieposzlakowana opinia;

d)     co najmniej pięcioletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych lub innych instytucjach samorządowych lub państwowych prowadzących działalność z zakresu kultury;

e)     posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 

  1. Elementyoceniane przez Komisję w ramach konkursu wraz z punktacją składającą się na ocenę kandydatów:

 

a)     wykształcenie o preferowanym profilu: artystycznym, pedagogicznym, humanistycznym lubinne z zakresu kultury, sportu, zarządzania(maksymalnie 10 pkt);

b)     doświadczenie związane z praca w instytucjach kultury lub na stanowiskach związanych z organizacją imprez kulturalnych, sportowych (maksymalnie 20 pkt);

c)     przygotowanie i przedstawienieautoprezentacji wraz z wizją działalności CKiP
w zakresie kultury, promocji i sportu (maksymalnie 40 pkt) (prezentacja zostanie przedstawiona Komisji na rozmowie kwalifikacyjnej);

d)     znajomość obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością CKiP,
w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o sporcie, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (maksymalnie 30 pkt) (znajomość przepisów zostanie zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs:

 

Dyrektor CKiP przy pomocy kadry pracowniczej liczącej7 i 3/8 etatu (+ 1 os. na zlecenie -koordynator sportu), zapewnia realizację zadań wynikających ze Statutu CKiP oraz porozumień zawartych z Gminą Czarny Dunajec (Statut dostępny jest na BIPCKiP). Zgodnie ze Statutem Dyrektor CKiP zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych w  rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zatrudnia i zwalnia pracowników CKiP. określa zakres upoważnień i odpowiedzialności wynikających z ustaw o finansach publicznych i o rachunkowościdla głównego księgowego CKiP.

Do kompetencji Dyrektora CKiP należą w szczególności:

a)     wydawanie zarządzeń wewnętrznych w sprawachadministracyjnych,  pracowniczych i finansowych,

b)     tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych, o którychmowa w §7 Statutu, w formach o których mowa w §8 Statutu,

c)     prowadzenie spraw pracowniczych,

d)     prowadzenie archiwum zakładowego,

e)     gospodarowanie majątkiem,

f)      opracowywanie i zatwierdzanie rocznego planu finansowegoCKiP z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora,

g)     prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej wramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania,

h)     sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności CKiP,

i)      sporządzanie finansowej sprawozdawczości rocznej orazprzedkładanie jej do zatwierdzenia,

j)      sprawowanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej,

k)     wdrażanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

 

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)     Zatrudnienie na podstawie powołania na okres 3-7 lat na pełen etat.

b)     Wymiar czasu pracy: pełny etat, 8 godzinna norma dobowa, przeciętnie, 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
w miesięcznym okresie rozliczeniowym; na stanowisku obowiązuje tzw. nienormowany czas pracy, wynikający z art. 1514.

c)     Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze), z uwzględnieniem przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

d)     Wynagrodzenie ustalane zgodnie zustawą z dnia  3 marca 2000 r.o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawą z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

e)     Miejsce wykonywania pracy: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec,
ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec.

f)      Praca organizacyjno–zarządcza, biurowa w siedzibie CKiP z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca również wyjazdów służbowych, w tym związanych
z organizowanymi imprezami kulturalnymi i sportowymi.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)     życiorys (CV) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) ,

b)     list motywacyjny,

c)     oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1
lit. a,

d)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)     dokumenty poświadczające staż pracy, o którym mowa w pkt 1 lit. d  /kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy/,

f)      kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. e,

g)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia)

dodatkowo dokumenty wpływające na ocenę kandydata:

h)     dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, ukończenie studiów o określonym profilu, o których mowa w pkt 2

i)      autoprezentacja wraz z wizją, o której mowa w pkt 2 (w formie pisemnej).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oświadczenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, powinny być podpisane. !!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji i udziału w konkursie jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych (pkt 5 lit a-g)!!!

 

  1. Termin i miejsce składania aplikacji.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, pocztą na adres Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec lub poprzez pocztę elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowiskoDyrektor CKiP w Czarnym Dunajcu”,w terminie do dnia 19 lipca  2019 r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

  1. Rozstrzygnięcie konkursu

 

a)     Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną o spełnieniu wymagań niezbędnych i zakwalifikowaniu do udziału w konkursie.

b)     Konkurs zostanie przeprowadzony przez powołaną przez Wójta Gminy komisję w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.

c)     Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach. 

 

 

Podpisano

Marcin Ratułowski

Wójt Gminy Czarny Dunajec

 

 

Pogoda
Licznik odwiedzin
trwa inicjalizacja, prosze czekac...http://www.znajdzpromocje.pl/