MENU

Jesteś tutaj: Aktualności / ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM OSÓB W ROKU 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM OSÓB W ROKU 2019

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM OSÓB
W ROKU 2019


  1. NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY

 Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na przewozie osób na zawody sportowe i imprezy kulturalne w gminie Czarny Dunajec.

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od 2 stycznia 2019 r. do 30 grudnia 2019r.

  1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30 000 euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  1. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

a)       przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1990) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2200 z późn. zm.);

b)       wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;

c)       wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;

d)       wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców, jeśli wyjazd będzie tego wymagał;

e)       w cenę ryczałtową przejazdu wliczone będą: koszty delegacji, wyżywienia, pracy kierowcy.

 

 

  1. SKŁADANIE OFERT
  2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie papierowej na druku stanowiącym załącznik nr 1 oraz dołączyć wypełnione załączniki nr 2 i 3.
  3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
  4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  5. Ofertę należy składać najpóźniej do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 15.00 na adres:


Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
34-470 Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2A

 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie (wagę) określa  łączna wartość brutto oferty.

W razie dwóch lub więcej najkorzystniejszej takich samych ofert cenowych, Zleceniodawca  może przeprowadzić dodatkowe zapytanie ofertowe pomiędzy zainteresowanymi oferentami. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia dodatkowego zapytania.

 

 

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

zapytanie cenowe - oferta transport na rok 2019.pdf

Zalaczniki 1,2,3 DO zapytania cenowego na transport 2019.doc

 

stypendia

stypendia

Pogoda
licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE

Newsy
Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)

Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)