MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Uchwały / Zarządzenia / Sprawozdania / Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie w dziedzinie sportu w roku 2018

Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie w dziedzinie sportu w roku 2018

Zarządzenie Nr 22/2018

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 19 lutego 2018r.

 

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla                                                instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w dziedzinie sportu

w roku 2018

 

 

Działając na podstawie art.15, ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817) , art. 7 ust. 1 pkt 19  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. 2017 poz. 1875), oraz § 7 Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (t.j. Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r.)

 

 

 

z a r z ą d z a m

 

co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję ds. opiniowania ofert  instytucji pozarządowych w otwartym konkursie  na wykonywanie zadańpublicznych związanych z realizacjązadańGminy Czarny Dunajec w 2018r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 w składzie:

 

1. Michał Jarończyk               -        Przewodniczący

2. Marek Szuba                     -        Członek

3. Anna Trebunia-Wyrostek   -        Członek

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE