MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Uchwały / Zarządzenia / Sprawozdania / Zarządzenie nr 21 2018 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie w zakresie kultury w roku 2018

Zarządzenie nr 21 2018 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie w zakresie kultury w roku 2018

Zarządzenie Nr 21/2018

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 19 lutego 2018 r.

 

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla   instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury

w roku 2018

 

 

Działając na podstawie art.11,us.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817) oraz art.7 ust. 1 pkt 19, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1875),Rozdz. 13, ust.2Uchwały  XXIX/297/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec  z dnia z dnia 27 listopada 2017 rokuw sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

z a r z ą d z a m  co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję ds. opiniowania ofert  instytucji pozarządowych w otwartym konkursie  na wykonywanie zadańpublicznych związanych z realizacjązadańGminy Czarny Dunajec w 2018r.  w zakresie kultury pod nazwą:

 

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”,

w składzie:

 

1. Anna Trebunia - Wyrostek                   -    Przewodniczący

2. Michał Jarończyk                                   -   Członek

3. Renata Zięba                                         -   Członek

 

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE