MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Konkursy ofert i ogłoszenia / Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Sportowych Gminy Czarny Dunajec w 2017

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Sportowych Gminy Czarny Dunajec w 2017

Zarządzenie Nr 21/2017

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 6 marca 2017r.

 

 

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2017 roku przez organizacje

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnośćpożytku publicznego

 

Na podstawie Art. 28 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 176) orazUchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania w powiązaniu z Uchwałą Nr XXII/227/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania:

 

 § 1.

 

Ogłasza sięnastępujący otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadańpublicznych

Gminy Czarny Dunajec w 2017 roku:

 

 

 Konkurs nr 2/2017 na wykonywanie zadańpublicznych związanych z realizacją

zadańGminy Czarny Dunajec w 2017r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod

nazwą :

„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

 

 którego regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

 

§ 2.

 

Ostateczny termin składania ofert ustala sięna dzień24 marca 2017 r.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie

Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

 

§ 4.

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie 21 2017 z 6 III 2017 sport ogłoszenie konkursu.doc

WNIOSEK oprzyznanie dotacji na wsparcie - sport.doc

Sprawozdanie Rozliczenie dotacji - sport.doc

 

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE