MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Uchwały / Zarządzenia / Sprawozdania / Uchwała Nr XX 205 2016 - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017

Uchwała Nr XX 205 2016 - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017

U C H W A Ł A Nr XX/205/2016

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 29 listopada 2016r.

 

 

w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 ze zm.)   RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala, co następuje;

 

§ 1

 

Ustala się roczny program współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Czarny Dunajec na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwala oraz zalącznik pod linkiem:
Uchwała Nr XX 2015 2016- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017.pdf

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik