MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Uchwały / Zarządzenia / Sprawozdania / Zarządzenie Nr 18/2016 - konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury

Zarządzenie Nr 18/2016 - konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury

Zarządzenie Nr 18/2016

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 17 lutego 2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”

 

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami ) oraz na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XII/122/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2015 roku orazUchwały Nr XI/101/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

 

 

Po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w konkursie nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2016r.w zakresie kultury podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”, która na posiedzeniu w dniu 16.02. 2016 r. dokonała oceny ofert organizacji pozarządowych oraz zgodnie z art.15 ust.2hUstawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami)

 

 

Zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

 

Przyznaje się dla wykonywania zadań publicznych:

związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2016r. w zakresie kultury pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”

 

1. ODDZIAŁ ZP W CZERWIENNEM – 12.000,00 zł

2. OSP CZARNY DUNAJEC – 25.000,00 zł

3. ODDZIAŁ ZP W PIENIĄŻKOWICACH – 14.000,00 zł

4.   ODDZIAŁ ZP W CICHEM – 15.000,00 zł

5.   ODDZIAŁ ZP W CHOCHOŁOWIE - 14.000,00   zł

6.   ZP ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH W PODSZKLU – 16.500,00 zł

7.   ODDZIAŁ ZP W PIEKIELNIKU – 14.500,00zł

8.   ODDZIAŁ ZP W ODROWAŻU –   13.500,00 zł

9.   ODDZIAŁ ZP W RATUŁOWIE – 16.000,00 zł

10. ODDZIAŁ ZP W STAREM BYSTREM –14.500,00 zł

11. ODDZIAŁ ZP W MIĘTUSTWIE – 15.500,00zł

12. ODDZIAŁ ZP W ZAŁUCZNEM – 13.500,00 zł

13. ODDZIAŁ ZP WE WRÓBLÓWCE – 9.000,00 zł

14. ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH W CZARNYM DUNAJCU – 11.000,00zł

15. ODDZIAŁ ZP W PODCZERWONEM – KONIÓWCE – 11.000,00 zł

16. ODDZIAŁ ZP W DZIALE - 9.000,00 zł

17. STOWARZYSZENIE MIŁOSNIKÓW KULTURY Zbójecko Familia – 6.000,00 zł

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 230.000 zł.

 

§ 2.

 

Informacja o sposobie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2016 roku

 

1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej,

na stronie www.czarny-dunajec.pl a także w siedzibie Centrum Kultury i Promocji (adres: Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, budynek Remizy OSP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik