MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Konkursy ofert i ogłoszenia / Zarządzenie nr 13.2016 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w zakresie sportu

Zarządzenie nr 13.2016 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w zakresie sportu

 

Zarządzenie Nr 13/2016

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 9 lutego 2016r.

 

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla    instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w dziedzinie sportu

w roku 2016

 

 

Działając na podstawie art.11, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 19, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)

 

z a r z ą d z a m

 

co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję ds. opiniowania ofert instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na wykonywanie zadańpublicznych związanych z realizacjązadańGminy Czarny Dunajec w 2016r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

w składzie:

 

1. Michał Jarończyk               -        Przewodniczący

2. Marek Szuba                     -        Członek

3. Władysława Wacławiak     -        Członek

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE