MENU

            Oficjalna strona internetowa lodowiska     

 

Regulamin Gminnego Stadionu

REGULAMIN GMINNEGO STADIONU
W CZARNYM DUNAJCU
ul. Targowa 55

 

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu: ul. Targowa 55 w Czarnym Dunajcu.
 2. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu oraz zasadom i przepisom Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wejście na teren stadionu oznacza automatyczne ich bezwzględną akceptację.
 3. Gminny Stadion w Czarnym Dunajcu, zwany dalej „obiektem” jest administrowany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
 4. Obiekt jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane imprezy sportowe i kulturalne za zgodą Administratora stadionu.
 5. Obiekt udostępniany jest w szczególności klubom i stowarzyszeniom sportowym do prowadzenia cyklicznych zajęć sportowych  (treningi, mecze, itp.) oraz szkołom do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego.
 6. Użytkowanie obiektu jest możliwe wyłącznie za zgodą i wiedzą Administratora i Gospodarza  stadionu.
 7. Ustala się wzór wniosku o udostępnienie stadionu, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 8. Przed udostępnieniem obiektu osoba lub organ reprezentujący korzystającego składa pisemny wniosek, zgodny z załączonym wzorem. Dodatkowo składa oświadczenie o odpowiedzialności materialnej na wypadek wystąpienia szkód materialnych, zniszczeń powstałych podczas korzystania z obiektu. Złożone oświadczenie dotyczy również ponoszenia odpowiedzialności za wypadki osobiste, uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu, które wystąpiły podczas korzystania ze stadionu oraz zapoznania się z obowiązującym regulaminem stadionu.
 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest uiszczenie stosownej opłaty. Opłaty za korzystanie ze stadionu oraz wszelkie zwolnienia z opłat  będą uregulowane Zarządzeniem Wójta Gminy.
 10. Za grupy trenujące na obiekcie i osoby im towarzyszące, pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie /trenerzy, instruktorzy, kierownicy, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód  materialnych, pozostawionych rzeczy osobistych  jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków, urazów.
 11. Administrator nie ubezpiecza osób korzystających z obiektu i sugeruje wynajmującym obiekt, ubezpieczenie we własnym zakresie.
 12. Zajęcia na obiekcie odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem ustalonym przez osobę pełniącą obowiązki Gospodarza stadionu, zatrudnioną na podstawie umowy cywilno-prawnej przez CKiP.
 13. Gospodarz stadionu w porozumieniu z Administratorem w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, również tych związanych z warunkami pogodowymi, ma prawo odmówić korzystania z murawy.
 14. Za wszelkie zniszczenia, uszkodzenia, itp. pojazdów służących do transportu osób, pozostawionych w obrębie obiektu i przyległych mu terenów, Administrator oraz Gospodarz obiektu, nie bierze odpowiedzialności.
 15. Osoby trenujące na obiekcie maja prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą Gospodarza stadionu.
 16. Wszystkich użytkowników stadionu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów  bhp i p.pożarowych oraz regulaminu obiektu.
 17. Osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu w godzinach ogólnodostępnych po uprzednim  uzgodnieniu z Gospodarzem.
 18. Osoby niepełnoletnie korzystają ze stadionu wyłącznie w obecności dorosłego opiekuna lub obsługi obiektu.
 19. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach  korzystania z obiektu.
 20. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie decyduje gospodarz obiektu w porozumieniu z Administratorem.
 21. Warunkiem zorganizowania imprezy na stadionie jest podpisanie umowy o wynajmie obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie.
 22. Najmujący, zobowiązuje się zwrócić obiekt wraz z wyposażeniem oraz przyległych terenów w stanie niepogorszonym oraz zobowiązuje się do utrzymania czystości na terenie obiektu.
 23. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Gospodarzowi stadionu.
 24. Na terenie stadionu obowiązuje zakaz:

      a) wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych z zastrzeżeniem

           punktu 28,

      b) wnoszenia oraz używania środków odurzających i dopingowych.

 1. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do niewpuszczania na teren obiektu lub wydalenia z terenu osób, które nie przestrzegają regulaminu.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie stadionu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom Gospodarza stadionu, służb porządkowych i osób do tego upoważnionych.
 3. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
 4. Podczas odbywania się na obiekcie imprez rozrywkowych lub sportowych Wójt Gminy może wydać jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2007, Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)  albo ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009, Nr 62, poz. 504 z późn. zm.).
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

Pogoda