MENU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY I PROMOCJI w CZARNYM DUNAJCU

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr11 /2019

Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

z dnia 20 grudnia 2019 r.


REGULAMIN CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY CZARNY DUNAJEC

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

                                                                        §1

Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem, określa organizację wewnętrzną i zadania Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

 

                                                                        §2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Zakładzie pracy - rozumie się przez to Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, w skrócie CKiP.

Bezpośrednim przełożonym - rozumie się przez to Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

 

                                                                     §3

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec jest samorządową instytucją kultury  zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Czarny Dunajec pod nr 2.

 

 

                                                                     §4

Regulamin jest nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora.

 

 

 

II. ORGANIZACJA CKIP      

                                                                  §5

Dyrektor  Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją, kieruje całokształtem jej działalności i reprezentuje ją na zewnątrz.

                                                                 §6

CKiP jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy wszystkich zatrudnionych w nim pracowników.

                                                               §7

1. W czasie nieobecności Dyrektor określa szczegółowy zakres zastępstwa oraz czas jego trwania.

2. W Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec funkcjonuje następujący system zastępstw: w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownika zastępuje pracownik wskazany we wniosku urlopowym; na czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika zastępującego wyznacza dyrektor CkiP odrębnym pismem.

                                                               §8

1. Dyrektorowi podlegają wszystkie stanowiska pracy funkcjonujące w CKiP.

2. W zakładzie pracy są następujące stanowiska:

 1. Dyrektor
 2. Główny Księgowy
 3. Kierownik Administracyjny
 4. Specjalista ds. kultury
 5. Specjalista ds. sportu
 6. Specjalista ds. promocji i organizacji imprez
 7. Specjalista ds. informatyczno- technicznych
 8. Specjaliści ds. działalności podstawowej
 9. Pracownicy gospodarczy

 

 

 

 

III. ZAKRES DZIAŁAŃ PRACOWNIKÓW CKIP

 

 

                                                                §9

Obowiązki Dyrektora:

 1. Dyrektor CKiP zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor jest kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 3. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników CKiP.
 4. Dyrektor określa głównemu księgowemu CKiP zakres uprawnień i odpowiedzialności wynikających z ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości.
 5. Do kompetencji Dyrektora CKiP należą w szczególności:
 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych w sprawach administracyjnych, pracowniczych i finansowych,
 • tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych, o których mowa w §7 statutu, w formach o których mowa w §8,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • gospodarowanie majątkiem,
 • zatwierdzanie rocznego planu finansowego CKiP z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora,
 • prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności CKiP,
 • przedkładanie finansowej sprawozdawczości rocznej do zatwierdzenia,
 • sprawowanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej,
 • wdrażanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

                                                                     §10

1.Główny Księgowy jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo-rzeczowej prowadzonej przez CKiP , na zasadach określonych dla instytucji kultury.

 

2. Do zadań Głównego Księgowego należy:

 • Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością CKiP.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
 • Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora informacji o realizacji planu finansowego.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z przyznanej dotacji przez organizatora.
 • Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej podatkowej instytucji.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Księgowanie dokumentów finansowych.
 • Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.
 • Opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucji kultury.
 • Obsługa programu PŁATNIK – sporządzenie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 • Prowadzenie obsługi księgowej umów cywilnoprawnych.
 • Prowadzenie stałej kontroli kasy.
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych niestanowiących środków trwałych i ich umorzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrzych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia.

 

 • Rozliczanie środków finansowych pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych.
 • Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

                                                             §11

Do zadań Kierownika Administracyjnego należy:

 

 • Prowadzenie spraw kadrowych CKiP.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników; kompletowanie tych akt zgodnie z obowiązującymi przepisami, należyte ich przechowywanie i zabezpieczenie.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia, wynagradzania i czasu pracy.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i wynagrodzeniami.
 • Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 • Kontrola dyscypliny pracy, zestawianie i rozliczanie wyjść prywatnych pracowników.
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z badaniami okresowymi.
 • Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników.
 • Prowadzenie szczegółowej ewidencji służbowej do prawidłowego ustalenia uprawnień do nagród jubileuszowych, urlopów wypoczynkowych i innych świadczeń.
 • Koordynowanie planów urlopów wypoczynkowych dla wszystkich pracowników oraz opracowywanie planów urlopów dla Dyrektora.
 • Informowanie pracowników o przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach.
 • Wydawanie na polecenie Dyrektora delegacji służbowych dla pracowników oraz prowadzenie rejestru tych delegacji.
 • Wystawianie i rozliczanie kart drogowych pojazdów będących na stanie CKiP.
 • Wystawanie faktur.
 • Zapewnienie sprawnej działalności administracyjnej CKiP.
 • Zaopatrzenie CKiP w urządzenia, materiały i sprzęt biurowy oraz środki czystości.
 • Przyjmowanie i sprawdzanie korespondencji przychodzącej do CKiP.
 • Rejestrowanie w książce pism przychodzących i wychodzących.
 • Prawidłowe opisywanie dowodów zakupu.
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych.
 • Prowadzenie rejestru umów, faktur, zarządzeń.
 • Prowadzenie kasy i sporządzanie raportów kasowych.
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Prowadzenie i ewidencjonowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą CKiP.
 • Właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów.
 • Realizowanie innych działań zleconych przez Dyrektora.

 

                                                                                        §12

 1. Do zadań specjalisty ds kultury należy:

 

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury, w tym opracowywanie, przeprowadzanie i rozliczanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Czarny Dunajec w zakresie kultury.
 • Opracowywanie planów wydarzeń kulturalnych.
 • Organizowanie i nadzór nad wydarzeniami kulturalnymi CKiP.
 • Wysuwanie propozycji i planowanie działań CKiP w zakresie merytorycznym.
 • Znajomość bieżącej oferty kulturalnej oraz dokonywanie jej oceny pod względem możliwości wprowadzenia do oferty CKiP.
 • Opracowywanie metod i form edukacji kulturalnej.
 • Promowanie i organizowanie różnorakich form edukacji kulturalnej w dziedzinie sztuk plastycznych, muzyki i folkloru.
 • Sprawowanie opieki merytorycznej i organizacyjnej nad amatorskim ruchem artystycznym.
 • Współpraca ze stowarzyszeniami, zespołami regionalnymi, indywidualnymi artystami i twórcami ludowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się działalnością kulturalną.
 • Współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie realizacji zadań CKiP oraz w celu organizacji i realizacji wspólnych projektów wydarzeń.
 • Organizacja imprez kulturalnych z udziałem profesjonalnych wykonawców.
 • Organizacja imprez prezentujących dorobek artystyczny zespołów i umożliwiających wymianę doświadczeń w ramach amatorskiego ruchu artystycznego.
 • Organizacja działań w związku z uczestnictwem członków amatorskiego ruchu artystycznego w przedsięwzięciach kulturalnych.
 • Popularyzowanie folkloru i lokalnej kultury.
 • Zbieranie, gromadzenie i wykorzystywanie w pracy materiałów faktograficznych dotyczących dziedzictwa kulturowego regionu.
 • Kształtowanie odpowiednich nawyków kulturalnych.
 • Pomoc zespołom artystycznym w organizowaniu występów, udziału w przeglądach, konkursach i festiwalach.
 • Opracowywanie regulaminów konkursów, przeglądów itp.
 • Koordynacja organizowanych imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów itp.
 • Bieżące opracowywanie informacji z działalności merytorycznej CKiP dla celów promocyjnych.
 • Praca w komisjach artystycznych przeglądów, konkursów.
 • Opracowywanie i sporządzanie informacji, planów, sprawozdań i innych dokumentów z zakresu działalności CKiP.
 • Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w celu wzbogacenia oferty programowej CKiP, w tym sporządzanie wniosków aplikacyjnych.
 • Obsługa merytoryczna realizowanych projektów.
 • Właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z działalnością CKiP.
 • Kształtowanie i dbanie o wizerunek CKiP i Gminy.
 • Reprezentowanie CKiP.
 • Realizowanie innych działań zleconych przez Dyrektora.

 

 

 

                                                                                            §13

 1. Do zadań specjalisty ds. sportu należy:

 

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym opracowywanie, przeprowadzanie i rozliczanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Czarny Dunajec w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • Wytyczanie kierunków działania w zakresie funkcjonowania sportu w Gminie oraz ich realizacja.
 • Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie lub współorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Przygotowywanie, prowadzenie, koordynowanie imprez i zawodów z udziałem szkół oraz klubów z terenu Gminy.
 • Opracowywanie własnej oferty usług w dziedzinie sportu i szeroko pojętej rekreacji, w tym wprowadzanie nowych form aktywności ruchowej.
 • Analiza grup odbiorów działań sportowych i dostosywanie oferty do aktualnych zapotrzebowań.
 • Sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z organizowanymi zawodami i imprezami sportowymi.
 • Pomoc w zakresie promocji imprez sportowych, w tym konsultacja materiałów promocyjnych, plakatów, dyplomów.
 • Bieżące opracowywanie informacji z prowadzonych imprez sportowych dla celów promocyjnych.
 • Przygotowywanie kalkulacji imprez i zawodów sportowych oraz rozliczeń końcowych.
 • Przygotowywanie propozycji do budżetu na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych.
 • Opracowywanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych.
 • Opracowywanie regulaminów imprez i zawodów sportowych.
 • Nadzór na funkcjonowaniem obiektów sportowych powierzonych CKiP.
 • Ustalanie harmonogramu wynajmu obiektów sportowych.
 • Nadzór nad imprezami sportowymi organizowanymi przez inne podmioty na terenie obiektów powierzonych CKiP.
 • Realizacja zadań związnych z przeznawaniem stypendiów i nagród sportowych.
 • Poszukiwanie nowych podmiotów do współrpacy w działalności sportowej i rekreacyjnej.
 • Przygotowywanie umów i porozumień z podmiotami współpracującymi w ramach działalności sportowej.
 • Nadzór nad przebiegiem współpracy w zakresie sportu z podmiotami zewnętrznymi.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na organizację imprez, zawodów oraz innych przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji.
 • Kształtowanie i dbanie o wizerunek CKiP oraz Gminy.
 • Reprezentowanie CKiP i Gminy na imprezach sportowych.
 • Realizowanie innych działań zleconych przez Dyrektora.

                                                                       

                                                               §14

 1. Do zadań specjalisty ds. promocji i organizacji imprez należy:
 • Planowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-reklamowej CKiP i Gminy Czarny Dunajec.
 • Opracowywanie koncepji materiałów promocyjnych i reklamowych, takich jak ulotki, banery, plakaty itp. oraz nadzór nad ich przygotowaniem.
 • Kontakt z grafikami oraz drukarniami w zakresie działań promocyjnych i reklamowych.
 • Opracowywanie danych potrzebnych do prowadzenia akcji promocyjnych oraz ich podsumowanie.
 • Sporządzanie i gromadzenie dokumentacji z zakresu działań promocyjno-reklamowych oraz organizacji imprez.
 • Diagnozowanie i analiza imprez organizowanych przez CKiP pod kątem ich promocji i reklamy.
 • Kontakty z mediami, w tym pozyskiwanie i prowadzenie patronów medialnych wydarzeń– negocjacje, tworzenie umów, koordynowanie procesu realizacji umowy.
 • Analiza grup odbiorców działań CKiP, poszukiwanie nowych odbiorcóch i kanałów docierania do nich.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej CKiP.
 • Nadzór nad dystrubucją i udostępnianiem materiałów promocyjnych i wydawniczych.
 • Prowadzenie strony internetowej CKiP pod względem redakcyjnych.
 • Koordynacja działań informacyjnych i wizerunkowych w obszarze mediów społecznościowych.
 • Opracowywanie i redagowanie tekstów i artykułów, dokumentacji zdjęciowej z wydzarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum.
 • Współpraca z Urzędem Gminy, jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami pod kątem promocji Gminy.
 • Prowadzenie dokumentacji archiwum prasowego CKiP i Gminy.
 • Pozyskowanie i poszerzanie współpacy z partnerami i sponsorami.
 • Opracowywanie planu imprez i wydarzeń kulturalnych.
 • Poszukiwanie zewnętrznych źródłem finansowania działań.
 • Sporządzanie planu kosztów w zakresie swojej działalności.
 • Dbałość o spójność komunikacyjną w CKiP.
 • Kształtowanie i dbanie o wizerunek CKiP i Gminy.
 • Reprezentowanie CKiP i Gminy na imprezach branżowych typu targi.
 • Realizowanie innych działań zleconych przez Dyrektora.

 

                                                                                          §15

 1. Do zadań Specjalista ds. informatyczno-technicznych należy:

 

 • Administrowanie informatycznym systemem sieciowym oraz pocztą elektroniczą.
 • Prowadzenie obsługi technicznej stanowisk komputerowych.
 • Dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań.
 • Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania zainstalowanego sprzętu komputerowego.
 • Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania.
 • Administrowanie systemem komputerowym.
 • Przeprowadzanie przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, usuwanie drobnych awarii oraz zlecanie napraw serwisom zewnętrznym.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, programów i licencji.
 • Prowadzenie spraw należących do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Prowadzenie strony internetowej CKiP.
 • Przygotowywanie projektów graficznych zaproszeń, plakatów, dyplomów itp.
 • Montaż i demontaż sprzętu nagłaśniającego wykorzystywanego podczas imprez.
 • Obsługa techniczna imprez w zakresie nagłośnienia, oświetlenia itp.
 • Prowadzenie dokumentacji audiowizualnej imprez.
 • Bieżacy nadzór nad stanem technicznym pomieszczeń CKiP.
 • Wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych.
 • Nadzór nad właściwym zabezpieczeniem pomieszczeń i mienia CKiP.
 • Kształtowanie i dbanie o wizerunek CKiP i Gminy.
 • Realizowanie innych działań zleconych przez Dyrektora.

 

                                                                       §16

1.Do zadań specjalisty ds. działalności podstawowej należy:

 • Prowadzenie imprez kulturalnych i sportowych.
 • Bezpośredni nadzór nad przebiegiem imprez.
 • Nadzór nad przygotowaniem sali widowiskowej na imprezy.
 • Przygotowywanie i montaż różnego rodzaju dekoracji, elementów scenografii.
 • Rozpoznawanie i identyfikowanie zainteresowań i tradycji kulturalnych lokalnego środowiska.
 • Inspirowanie i organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy.
 • Udział w przygotowywaniu metod i form edukacji kulturalnej.
 • Organizowanie i nadzór nad realizacją warsztatów o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie harmonogramu zajęć warsztatowych w CKiP.
 • Nadzór nad instruktorami prowadzącymi zajęcia w CKiP.
 • Prowadzenie naboru na zajęcia i warsztaty.
 • Opracowywanie regulaminów uczestnictwa w zajęciach, kart zgłoszeń itp.
 • Organizowanie i prowadzenie zajęć w zespołach zainteresowań oraz w sekcjach amatorskiego ruchu artystycznego.
 • Prowadzenie zajęć regionalnych nauki gry na skrzypcach dla dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie zajęć plastycznych w różnych technikach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć.
 • Przygotowywanie uczestników zajęć do prezentacji zdobytych umiejętności i różnego rodzaju występów, pokazów itd.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zajęciami prowadzonymi przez CKiP.
 • Popularyzowanie folkloru i lokalnej kultury.
 • Prowadzenie dokumentacji pracy (dzienniki zajęć itp.)
 • Przestrzeganie ustalonego harmonogramu.
 • Nadzór funkcjonowania i udostępniania obiektów będących w zarządzie CKiP podmiotom zewnętrzny.
 • Kształtowanie i dbanie o wizerunek CKiP i Gminy.
 • Realizowanie innych działań zleconych przez Dyrektora.

 

IV. ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

 

                                                                §17

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji osobiście podpisuje:

 1. zarządzenia,
 2. dokumenty i pisma dotyczące działalności merytorycznej,
 3. dokumenty dotyczące obsługi administracyjno-gospodarczej i finansowej.
 4. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji może upoważnić pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostających w zakresie czynności, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Dyrektora.

 

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

                                                            §18

 

1.Wszelkie zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie właściwym do jego ustanowienia przez Dyrektora Centrum Kultury i Promocji.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania po uprzednim uzyskaniu opinii Wójta Gminy Czarny Dunajec.

 

Sporządził:                                                                                                              Zatwierdził: 

 

Pogoda
Licznik odwiedzin

Unikatowe odwiedziny

Noclegi Czarny Dunajec
NOCLEGI Czarny Dunajec i okolice. Noclegi od 20 zł. Aktualna baza noclegowa, kwatery, pokoje, pensjonaty, wille, agroturystykaNOCLEGI Białka Tatrzańska - Nocleg w Białce od 30 złNoclegi w Górach ✓ Najlepsze ceny ✓ Rezerwuj tanie noclegi od 30 zł, kwatery, pensjonaty, apartamenty, wille, hoteleOgólnopolski Portal Turystyczny Infoturystyka.pl - noclegi, hotele, pensjonaty, kwatery, pokoje gościnne, agroturystyka