MENU

Rok 2023 Kultura

10:01:05 09-01-2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychz zakresukultury zleconych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec w 2023 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej.