MENU

REGULAMIN ZAJĘĆ I WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH w CKIP

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Nr 5/2022

Dyrektora

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

z dnia 01 września 2022 r.

 

Regulamin zajęć i warsztatów organizowanych
W CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY CZARNY DUNAJEC

 

PODSTAWOWE POJĘCIA W REGULAMINIE

 

 1. Zajęcia – cykliczne spotkania animacyjne, nietworzące zamkniętego bloku spotkań.
 2. Warsztaty – zamknięte cykle spotkań o charakterze animacyjnym, o z góry określonej liczbie i czasie trwania.
 3. Uczestnik – osoba zapisana na listę uczestników zajęć lub warsztatów.
 4. Pracownik- osoba będąca pracownikiem Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec upoważniona do organizacji i koordynacji zajęć lub warsztatów.
 5. CKiP – Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
 6. Instruktor- osoba realizująca zajęcia lub warsztaty.
 7. Rodzic/opiekun prawny- osoba pełnoletnia posiadająca zdolność podejmowania czynności prawnych w imieniu małoletniego uczestnika.
 8. Opłata – należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry- bez rozliczania kosztów poszczególnych zajęć – kwota należna za korzystanie z zajęć/ warsztatów.

 

                                   GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem zajęć i warsztatów jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
 2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć i warsztatów są Pracownicy.
 3. Zajęcia i warsztaty  prowadzone są przez Instruktorów.
 4. W zajęciach i warsztatach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako Uczestnicy.

Uczestnik nie może odstępować udziału w opłaconych zajęciach lub warsztatach osobom trzecim. O obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego Uczestnikowi podczas zajęć lub warsztatów decydują Pracownicy lub Instruktorzy.

 1. Zapisy na zajęcia lub warsztaty, które stanowią formę zawarcia umowy pomiędzy stronami mogą dokonywać Uczestnicy, którzy są pełnoletni lub opiekunowie prawni Uczestników.
 2. Warunkiem udziału w zajęciach lub warsztatach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Uczestnika lub przez rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika oraz regulaminu szczegółowego przedstawionego przez instruktora.
 3. Udział w zajęciach jest możliwy po uprzednim zapisaniu się na wybrane zajęcia lub warsztaty. Zapisy można dokonać:

- osobiście w CKiP ul. Piłsudskiego 2A 34-470 Czarny Dunajec

- telefonicznie pod numerem: 18 2657179

- e-mail: kultura@ckip.org

 1. O przyjęciu Uczestnika na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących w miejscach, w których prowadzone są zajęcia organizowane przez CKiP oraz stosować się do poleceń wydawanych przez instruktorów lub pracowników.
 3. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach lub warsztatach jest dziennik zajęć lub warsztatów prowadzony przez instruktora.
 4. Instruktorzy mają prawo do:

a)      niewpuszczania na zajęcia Uczestników pełnoletnich oraz niedopuszczania do  

aktywnego udziału Uczestników niepełnoletnich, zalegających z opłatą za dwa miesiące,

b)      dokonywania skreśleń z listy Uczestników zajęć lub warsztatów, w uzgodnieniu z

 1. Instruktorzy nie pobierają od Uczestników opłat za udział w zajęciach lub warsztatach.
 2. Niedokonanie wpłaty za zajęcia lub warsztaty skutkuje uruchomieniem procesu windykacji zaległych zobowiązań i w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie za zajęcia/warsztaty wykreśleniem z listy Uczestników.
 3. Minimalną liczbę Uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć lub warsztatów ustala Pracownik CKiP w porozumieniu z Instruktorem.
 4. Zmniejszenie liczby Uczestników zajęć poniżej ustalonego minimum może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.
 5. Opłaty z zajęcia mogą ulec zmianie w związku ze zmniejszeniem liczebności grupy. Opłaty podlegają wtedy indywidualnym ustaleniom z uczestnikami.
 6. Powstanie grupy warsztatowej jest możliwe, tylko po zapisaniu się określonego minimum Uczestników, którzy dokonają wpłaty pełnej kwoty za warsztat w wyznaczonym przez CKiP terminie.
 7. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu lub elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia lub warsztaty należy niezwłocznie poinformować Instruktora lub Pracownika CKiP.
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach lub warsztatach, Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Pracownika CKiP.
 9. Forma powiadomienia o rezygnacji powinna mieć postać pisemną. Dopuszczalna jest forma e-mailowa. Adres mailowy: kultura@ckip.org
 10. Rezygnacja z zajęć lub warsztatów nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
 11. Zabrania się przebywania na terenie CKiP osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Na terenie CKiP obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 

 

 

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ LUB WARSZTATÓW

 1. Zajęcia lub warsztaty odbywają się w lokalizacjach wyznaczonych przez CKiP w ustalonych godzinach.
 2. Czas trwania oraz terminy zajęć i warsztatów ustala CKiP.
 3. Zajęcia i warsztaty odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć przedstawionym przez instruktora.
 4. Z ważnych powodów CKiP ma prawo wyznaczyć inny czas, termin i miejsce odbywania się warsztatów i zajęć, o czym poinformuje uczestników.

 

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA I WARSZTATY

 1. Wysokość opłat za zajęcia i warsztaty w CKiP ustalana jest przez Dyrektora CKiP.
 2. Opłaty za zajęcia należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się pierwsze zajęcia w danym miesiącu.
 3. Opłaty za zajęcia i warsztaty przyjmowane są z góry, w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia i warsztaty z przyczyn rezygnacji lub innych nieobecności Uczestników.
 4. Niedopuszczalne jest dokonywanie wpłat cząstkowych za zajęcia i warsztaty dokonywanych według indywidualnych ocen Uczestników.
 5. Opłaty za zajęcia i warsztaty Uczestnik dokonuje poprzez przelew bankowy. Istnieje możliwość dokonania opłat gotówką w kasie CKiP.
 6. Opłaty za warsztaty należy wnosić z góry w całości (za warsztat) w terminie wyznaczonym przez CKiP.
 7. W przypadku gdy zajęcia rozpoczynają się w połowie miesiąca lub gdy Uczestnik rozpoczyna swój udział w zajęciach w połowie miesiąca, opłata za ten miesiąc wynosi 50% stawki miesięcznej. Termin ,,połowa miesiąca” oznacza 16 dzień danego miesiąca.
 8. W tytule wpłaty obowiązkowo powinny być podane następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika, miesiąc lub okres, za który wnoszona jest opłata oraz rodzaj zajęć lub warsztatów – zgodny z oficjalną nazwą warsztatów lub zajęć.

 

WYPOSAŻENIE PRACOWNI

 1. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia i warsztaty może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Uczestnicy zajęć i warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu CKiP. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie tej osoby.
 3. Uczestnika zajęć lub warsztatów obowiązuje dbałość o porządek w pracowni, w której odbywają się zajęcia lub warsztaty.