MENU

Rok 2022 - Kultura

Zarządzenie Nr 17/2022

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 24 stycznia 2022r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychz zakresukultury zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2022 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art.13 ust. 1, art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490)oraz Rozdziału 7. pkt 1, Rozdziału 9. pkt 2 i Rozdziału 13. Załącznika do Uchwały Nr XXXIX/398/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2021 r.w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zarządza się, co następuje:

 

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

skan Ogloszenie konkursu Zarzadzenie 17 na 2022.pdf

Wzór Umowy na 2022 r._.docx

Zaktualizowana Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2022.doc

Zaktualizowany Plan i harmonogram działań na rok 2022.doc