MENU

            Oficjalna strona internetowa lodowiska     

 

Regulamin Stadionu we Wroblowce

REGULAMIN KORZYSTANIA

ZE STADIONU SPORTOWEGO

WE WRÓBLÓWCE

 

§ 1.

1. Hale, sale sportowe, boiska „Orlik” i inne boiska zarządzane przez jednostki Gminy Czarny Dunajec (zwane dalej obiektami sportowymi) służą do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

2. Obiekty sportowe udostępniane są przez okres całego roku, przy czym w okresach zmniejszonego zainteresowania korzystaniem z obiektu, dopuszcza się czasowe wynajęcie obiektu podmiotom zewnętrznym.

3. Zajęcia w obiektach sportowych odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

4. Obiekty sportowe udostępnia się w pierwszej kolejności na realizacje zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych uczniów szkół Prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec.

5. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa w ust. 4, hala lub sala sportowa może być udostępniana odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorganizowanym oraz nieodpłatnie, w zakresie ustalonym uchwałą Rady Gminy.

 

§ 2.

1. Udostępnienie odpłatne realizowane jest poprzez umowę najmu, natomiast nieodpłatne – poprzez umowę użyczenia.

2. Obiekty boisk Orlik oraz innych boisk sportowych, a także hala lodowiska, mogą być - pod nadzorem zarządzającego obiektem - udostępniane wielu osobom w tym samym czasie na zasadzie wstępów – odpłatnych lub nieodpłatnych zgodnie z §3 ust. 2 uchwały wprowadzającej niniejszy regulamin.

3. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się wynajęcie lub użyczenie części obiektu sportowego.

4. Udostępnienie obiektu sportowego obejmuje powierzchnię użytkową, zgodną z zawarta umową, przy czym najemca, użytkownik w czasie korzystania z obiektu ma jednocześnie prawo do korzystania z szatni i toalet, o ile znajdują się w obiekcie.

5. Obiekt sportowy może być udostępniany osobom fizycznym i innym podmiotom w ciągu całego tygodnia, w godzinach wolnych od szkolnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy z dyrektorem szkoły lub inną osobą zarządzającą obiektem (zwaną dalej zarządzającym).

6. Za przygotowanie umów oraz organizację wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest zarządzający.

7. Zarządzający przygotowuje harmonogram korzystania z obiektu, kierując się zawartymi umowami.

8. Osoba podpisująca umowę w imieniu grupy lub podmiotu, któremu udostępniany jest obiekt, reprezentuje korzystających z obiektu przed zarządzającym oraz ustala z nim sprawy organizacyjne, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z regulaminem.

 

 

 

§ 3.

1. Za najem obiektów sportowych lub wstęp na obiekt sportowy pobierane są opłaty według zasad lub stawek ustalonych zarządzeniem Wójta Gminy, które zostaną zastosowane w umowie lub określone w cenniku.

2. Ustala się minimalny czas udostępnienia obiektu lub jego części na 1 godzinę.

 

§ 4.

1. Korzystający z obiektu sportowego - hali, sali lub orlika - zobowiązani są do używania odpowiedniego stroju sportowego, w szczególności obuwia sportowego na podeszwie nie brudzącej i nie niszczącej nawierzchnię boiska (buty halowe, buty do sztucznej nawierzchni trawiastej).

2. Osoby korzystające z obiektu sportowego oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

 

a)    punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

b)   utrzymaniu czystości obiektu,

c)    zabezpieczenia mienia we własnym zakresie,

d)   przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,

e)    podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi.

3. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu obiektu sportowego odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów (kierownicy grupy), imprez sportowych i innych.

4. Zabrania się wnoszenia na obiekt sportowy:

a)    wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,

b)   środków odurzających lub substancji psychotropowych,

c)    puszek, butelek itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,

d)   napojów alkoholowych.

5. Na terenie obiektu sportowego obowiązuje zakaz:

a)    spożywania alkoholu i palenia tytoniu,

b)   wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

c)    wprowadzania zwierząt.

6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z obiektu sportowego, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania przed organami ścigania.

7. Osoby korzystające z obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

8. Zarządzający obiektem sportowym może ustalić szczegółowy, dostosowany do danego obiektu regulamin jego użytkowania; regulamin ten nie może wykraczać poza zasady określone niniejszym regulaminem.

9. Osoby korzystające z obiektu sportowego zobowiązane są do zapoznania się niniejszym regulaminem i przestrzegania go.