MENU

Uchwały / Zarządzenia / Sprawozdania

13:04:10 30-04-2019

Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 stycznia 2018r. został ogłoszony otwarty konkurs nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2018r. w zakresie kultury pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,

13:02:03 19-02-2018

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla  instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w dziedzinie sportu w roku 2018

13:02:02 19-02-2018

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla  instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury w roku 2018

09:01:15 16-01-2017

Oświadczenie członków stowarzyszenia pracujących społecznie

11:01:36 02-01-2017

SPRAWOZDANIE KOŃCOWEz wykonania zadania publicznego

14:12:27 29-12-2016

Sprawozdanie z konsultacji Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie:
projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

10:11:22 30-11-2016

U C H W A Ł A Nr XX/205/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

11:11:31 21-11-2016

z konsultacji Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie:
programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

14:05:30 25-05-2016

Na podstawieUchwały Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia

24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, po zapoznaniu się z opinią  komisji ds. stypendiów sportowych i nagród, która przedłożyła listę rekomendowanych kandydatów wraz z proponowanymi kwotami

11:05:56 25-05-2016

Zarządzeniem Nr 1/2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia  7 stycznia 2015r. został ogłoszony otwarty konkurs nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2015r. w zakresie kultury pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego

12:02:22 19-02-2016

Z posiedzenia Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w Konkursie nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2016r. w zakresie kultury fizycznej i sportu podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

Następna strona
stypendia

stypendia

Pogoda
licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE

Newsy
Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)

Konkurs fotograficzny - Gmina Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku (nowy regulamin)