MENU

Uchwały / Zarządzenia / Sprawozdania

08:12:41 10-12-2015

 Załącznik nr 3 do REGULAMINU otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2015 roku

SPRAWOZDANIEz wykonania zadania publicznego.

 

TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDANIA UPŁYWA Z DNIEM 30 STYCZNIA 2016 ROKU

 

11:11:04 13-11-2015

Sprawozdanie

z konsultacji Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie:
programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

11:11:05 13-11-2015

Sprawozdanie

z konsultacji projektu uchwały z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

12:02:08 19-02-2016

w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”

12:02:16 19-02-2016

w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

12:02:19 19-02-2016

Z posiedzenia Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w Konkursie nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2016r. w zakresie kultury podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”

12:02:22 19-02-2016

Z posiedzenia Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w Konkursie nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2016r. w zakresie kultury fizycznej i sportu podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

11:05:56 25-05-2016

Zarządzeniem Nr 1/2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia  7 stycznia 2015r. został ogłoszony otwarty konkurs nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2015r. w zakresie kultury pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego

14:05:30 25-05-2016

Na podstawieUchwały Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia

24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, po zapoznaniu się z opinią  komisji ds. stypendiów sportowych i nagród, która przedłożyła listę rekomendowanych kandydatów wraz z proponowanymi kwotami

11:11:31 21-11-2016

z konsultacji Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie:
programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

10:11:22 30-11-2016

U C H W A Ł A Nr XX/205/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

14:12:27 29-12-2016

Sprawozdanie z konsultacji Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie:
projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

Następna strona
Pogoda

Ścieżka rowerowa